SERWIS - WSZYSTKIE MARKI OSOBOWE I DOSTAWCZE

Polityka prywatności

 

I. Ciasteczka

Ciasteczka są plikami alfanumerycznymi (tekstowymi) stanowiącymi dane informatyczne, które zapisywane są w urządzeniach końcowych użytkowników podczas odwiedzin naszej strony internetowej lub aktualizowane w przypadku ponownych odwiedzin. Niniejsza strona internetowa wykorzystuje dwa typy plików cookies: 1) cookies sesyjne: są przechowywane w urządzeniu użytkownika i pozostają tam aż do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki, zaś po zakończonej sesji zapisane informacje są trwale usuwane z pamięci urządzenia użytkownika; 2) cookies trwałe: są przechowywane urządzeniu końcowym użytkownika i pozostają tam aż do momentu ich ręcznego usunięcia.

Ciasteczka służą do zbierania informacji związanych z aktywnością na stornie internetowej. Gromadzimy oraz wykorzystujemy je w celu dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych.

Pliki cookies gromadzone są automatycznie. Użytkownicy strony mogą jednak w każdej chwili zrezygnować z funkcji przechowywania plików cookies. W tym celu należy skonfigurować odpowiednio swoją przeglądarkę internetową.

 

II. Ochrona danych osobowych


Administrator

Administratorem strony internetowej www.motopartner2.pl oraz administratorem danych osobowych:

  • naszych Klientów,
  • osób objętych monitoringiem wizyjnym na terenie naszego serwisu samochodowego,
  • osób przesyłających CV lub list motywacyjny w przypadku braku prowadzenia przez nas rekrutacji na konkretne stanowiskom oraz
  • osób kontaktujących się na podane w zakładce „Dojazd/Kontakt” i stopce witryny dane kontaktowe

jest Grzegorz Gryziak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Gryziak, „Moto-Partner” – 2 Grzegorz i Andrzej Gryziak, Małgorzata Danilewicz-Gryziak, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający numer NIP: 5251556186 oraz REGON: 365965074, działający w ramach spółki cywilnej pod nazwą Moto-Partner 2, NIP: 5342136604, REGON: 016431733, dalej: my lub Moto-Partner 2.

 

Proces przetwarzania danych osobowych

Podawane nam dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), dalej: RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, ze zm.), dalej: UODO, a także innymi aktami normatywnymi prawa krajowego oraz Unii Europejskiej.

W trosce o transparentność procesu przetwarzania danych osobowych, a także respektując autonomię informacyjną osób, których dane przetwarzamy, stosowanie do treści art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informujemy o tym, co następuje:


Cele przetwarzania, podstawa prawna i okres przechowywania danych osobowych:

Cele i podstawa prawna przetwarzania lub prawnie uzasadniony interes Okres przechowywania
Osoby kontaktujące się z nami na dane kontaktowe umieszczone na naszej stronie internetowej  
art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes, który posiadamy w tym, aby udzielić odpowiedzi na kierowane do nas zapytanie, a w zależności od potrzeb – podjąć działania zgodnie z życzeniem osoby kontaktującej się niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub podjęcia działań zgodnie z życzeniem osoby kontaktującej się
Osoby korzystające z oferowanych przez Moto-Partner 2 usług  
art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w związku z realizacją zawartych z nami umów dotyczących usług objętych ofertą Moto-Partner 2, w szczególności umów o świadczenie usług, sprzedaży lub przechowania do momentu wykonania umowy
art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w wykonaniu obowiązku przechowywania dokumentów stanowiący dowody księgowe nałożonego przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 1997
r., Nr 137, poz. 926, ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 1994 r., Nr 121, poz. 59, ze zm.)
5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy
art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes, który posiadamy w tym, aby przechowywać dane kontaktowe naszych Klientów, dane dotyczące pojazdu oraz historię transakcji na potrzeby sprawnego świadczenia przez nas usług w przyszłości 10 lat od ostatniej transakcji lub do momentu wniesienia sprzeciwu
art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes, który posiadamy w tym, aby obronić się przed Pana/Pani ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić roszczeń cywilnoprawnych związanych zawartą z nami umową do momentu przedawnienia roszczeń
Osoby objęte monitoringiem wizyjnym  
art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes przejawiający się w zapewnieniu bezpieczeństwa Moto-Partner 2, naszych pracowników i innych osób znajdujących się na terenie serwisu samochodowego nie dłużej niż przez okres 40 dni liczonych od dnia utrwalenia obrazu
Osoby ubiegające się o zatrudnienie bez zamieszczania oferty pracy  
art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes, który posiadamy w tym, aby przechowywać nadesłane nam CV lub list motywacyjny dla celów przyszłej rekrutacji nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia otrzymania dokumentów

 

Odbiorcy danych osobowych

Podane nam dane osobowe udostępniamy wyłącznie trzem grupom podmiotów. W pierwszej kolejności są to nasi pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do zebranych danych w celu wykonywania powierzonych im zadań służbowych. Każdej osobie zaangażowanej w przetwarzanie danych osobowych wydajemy odpowiednie upoważnienie. Podane nam dane osobowe udostępniamy również stale współpracującym z nami podmiotom przetwarzającym, z usług których korzystamy w celu bardziej efektywnego wykonywania podejmowanych przez nas działań, np. dostawcy usług IT, obsługa księgowa, obsługa prawna. W takim przypadku przekazanie danych następuje na podstawie podpisanych umów powierzenia do przetwarzania danych osobowych, w których zobowiązujemy naszych dostawców do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. W pewnych sytuacjach możemy także przekazać przetwarzane przez nas dane innym odbiorcom. Czynimy to jednak jedynie w niezbędnym zakresie i w uzasadnionych przypadkach.


Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane są przetwarzane, przysługują następujące uprawnienia:

Uprawnienie Podstawa prawna przetwarzania
zawarcie i wykonanie umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
wykonanie obowiązku prawnego
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

prawnie uzasadniony
interes administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

prawo dostępu do treści swoich danych osobowych TAK TAK TAK
prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych TAK TAK TAK
prawo do przenoszenia danych osobowych TAK NIE NIE
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych NIE NIE TAK

W celu skorzystania z powyższych uprawnień zapraszamy do kontaktu na dane kontaktowe podane poniżej. Ponadto wszystkim osobom, których dane przetwarzamy, przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania Konsekwencje niepodania danych osobowych
zawarcie i wykonanie umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Niemożność zawarcia umowy
wykonanie obowiązku
prawnego
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Przetwarzanie danych osobowych stanowi wymóg ustawowy
prawnie uzasadniony interes
administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Podanie danych na potrzeby optymalizacji świadczenia usług lub
odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie jest dobrowolne, ale
niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych przez nas danych osobowych stanowi dla nas cel priorytetowy. W związku z tym podejmujemy jak najdalej idące kroki, aby przetwarzane dane osobowe zostały należycie zabezpieczone. Śródki techniczne i organizacyjne służące do zabezpieczenia danych osobowych są zgodne z wymogami obowiązujących przepisów RODO, a także adekwatne do poziomu potencjalnego ryzyka ich naruszenia, które poddajemy bieżącej ocenie.


III. Postanowienia końcowe

Postanowienia niniejszych Zasad Ochrony Prywatności mogą ulegać zmianom. Nowe Zasady Ochrony Prywatności będą publikowane na stronie internetowej wraz z podaniem daty, od której wchodzą w życie.

W zakresie nieuregulowanym niniejszymi Zasadami Ochrony Prywatności mają zastosowanie przepisy RODO, UODO oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459, ze zm.).

Wszelkie pytania oraz wątpliwości dotyczące niniejszych Zasad Ochrony Prywatności należy kierować na adres: biuro@motopartner2.pl, telefonicznie pod numer +48 507 167 657 lub korespondencyjnie na adres serwisu samochodowego.